Flere skal være en del af fællesskabet

Det er regeringens ønske, at færre mennesker i Danmark skal være socialt udsatte, og at flere skal tage del i arbejdsfællesskabet. Hos Venstre tror vi nemlig på, at alle mennesker har ressourcer og potentiale, som både kan være til gavn for dem selv og for Danmark. Derfor har regeringen fremlagt 10 nye mål for social mobilitet. Med de nye mål vil regeringen følge udviklingen løbende, for at sikre, at vi gør det, der bedst hjælper den enkelte til at nå sit fulde potentiale. Flere danskere skal blive i stand til at blive herrer i deres eget liv. I et forsøg på at inkludere alle udsatte grupper omfatter Venstres mål hele 143.000 mennesker, modsat den forrige regerings mål, som omfattede 55.000 mennesker. 

Helt konkret indebærer de 10 mål for det første, at udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres. Vi ved, at det virker at sætte tidligt ind for udsatte børn og unge. Det er vigtigt med et solidt fagligt fundament, da det bedste grundlag for beskæftigelse senere i livet nemlig er en ordentlig uddannelse. Derfor har regingen også som mål, at flere udsatte unge gennemfører en ungdomsuddannelse. Det samme gælder personer med handicap, psykiske vanskeligheder eller sociale problemer, og personer udsat for vold i nære relationer. De skal i uddannelse og beskæftigelse. Både uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser er nemlig en god ramme for, at socialt udsatte kan opbygge netværk og fællesskaber. Det gælder også frivilligt arbejde, og derfor vil regeringen opfordre mennesker, som ikke umiddelbart har mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet, til at tage del i den frivillige sektor.

Derudover har regeringen som mål, at færre udsatte unge skal begå kriminalitet. Unges kriminalitet er til skade for samfundet og for den unges muligheder for et selvstændigt liv med uddannelse og arbejde. Også færre skal være hjemløse, da hjemløshed ofte er en stor barriere for at kunne deltage i arbejdsfællesskaber og sociale fællesskaber. Det samme gælder stof- og alkoholmisbrug, som kan stå i vejen for, at mennesker kan klare sig selv, og derfor skal der være større effekt af stofmisbrugs – og alkoholbehandlingen.   

Med de nye mål for social mobilitet, kan regeringen følge udviklingen løbende og sikre, at de socialpolitiske indsatser styrkes der, hvor de har den største effekt. I praksis vil der årligt blive præsenteret en redegørelse, som vil indeholde en status på, hvor langt vi er nået med de sociale mål. På den måde kan vi følge op på, om de sociale mål skaber fremskrift for socialt udsatte. Venstre tror på, at alle har et potentiale. ”Det er synd for dig”-holdningen er ikke vejen frem, hvis vi skal sikre, at alle danskere finder det potentiale.