Dan Jørgensens tomme marker

En ny regel forbyder pløjning på marker, der hælder mere end 12 grader, fra høst til 1. marts det følgende år. Det betyder i praksis, at der på disse marker ikke må sås efterårsafgrøder. 

Det indskrænker landmandens råderet over deres egen jord, og vil komme til at betyde tab for landmændene, da udbyttet falder som følge af, at landmændene eksempelvis ikke kan dyrke vinterhvede på disse marker. 

De nye regler udspringer af et EU-direktiv, der skal forebygge jorderosion. Danmark har imidlertid valgt at tolke reglerne langt mere restriktivt end vores nabolande. Dermed bliver danske landmænd stillet dårligere i den internationale konkurrence.

Tidligere fødevareminister Karen Hækkerup sagde ellers på Landbrug Fødevares årsmøde, at ”på hendes vagt” ville der ikke ske overimplementering af EU-lovgivning. Man må sige, at der er kommet andre boller på suppen med Dan Jørgensen: Han forspilder ikke en mulighed for at stramme reglerne overfor danske landmænd. 

Dan Jørgensen bør kraftigt genoverveje om det virkeligt er nødvendigt at forringe vilkårene for danske landmænd? NaturErvervstyrelsen har endda indrømmet, at problemet med jorderosion er begrænset i Danmark, så hvorfor er det så i det hele taget nødvendigt med et så stramt regelsæt? 

Det kommer til at have en voldsom indvirkning på landmandens mulighed for at dyrke sin egen jord, når der kommer små pletter hvor jorden ikke må pløjes, fordi hældningen pludselig er blevet et problem for danske myndigheder. Der er tale om landbrugsjord, der har været dyrket i flere hundrede år, men det bliver der nu sat en stopper for. 

Direktivet er kendt som ”Alpe-loven”, og som navnet antyder, så er lovgivningen tiltænkt helt andre former for landskaber end dem vi finder i Danmark. 

Problemet med jorderosion er ikke af et sådant omfang, at det er nødvendigt at indføre så vidtgående lovgivning, som NaturErhvervstyrelsen planlægger. Netop derfor er det et direktiv, hvor det er op til de enkelte lande, at finde en måde at indføre lovgivningen på, så den tager hensyn til lokale forhold. 

Her har fødevaremyndighederne skudt helt ved siden af. I stedet burde vi i Danmark have skelet til, hvordan lovgivningen er blevet indført lige syd for grænsen, hvor den er mindre restriktiv og har langt færre negative konsekvenser. 

Der er fortsat mulighed for at lade fornuften råde, så jeg håber, at Dan Jørgensen vil tage sagen op, og få rettet fejlen. Ellers så går det nok engang ud over danske landmænd, og det betyder tab af gode danske arbejdspladser.